Kệ chứa vải cây kiểu mới

Ngành may mặc tại Việt Nam hiện nay, việc xây dựng kho lưu trữ vải để chuẩn bị cho quá trình sản xuất rất quan trọng. Một thực yêu cầu cấp bách đặt ra là phải thiết kế kệ chứa vải cây, vải cuộn như thế nào cho hợp lý, cho đỡ tốn diện tích, […]

Continue reading